DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 7 Tháng 7 2020

Công bố thông tin Thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020.

Đại hội đã thông qua việc:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

 1. Ông Phí Xuân Trường: Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Ngô Anh Sơn: Thành viên HĐQT
 3. Ông Nguyễn Ngọc Bích: Thành viên HĐQT
 4. Bà Hà Thị Thu Hà: Thành viên HĐQT
 5. Bà Tưởng Thị Thu Hạnh: Thành viên HĐQT

II. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát
 2. Bà Ninh Thị Phương – Thành viên BKS
 3. Ông Ninh Việt Tiến – Thành viên BKS

III. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

 1. Ông Nguyễn Hoàng Giang: Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Lê Anh Tuấn: Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Bà Phạm Thị Thanh Hoa: Thành viên HĐQT

IV. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

 1. Bà Phạm Thị Liên – Trưởng BKS
 2. Ông Nguyễn Quang Sơn – Thành viên BKS
 3. Bà Phạm Thu Quỳnh – Thành viên BKS

Người công bố thông tin

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Thanh Hoa

 

File đính kèm: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan