Công bố thông tin | 30/01/2024

Giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, cụ thể như sau:

PYN ELITE FUND (NON – UCITS) (Đại diện bởi PYN FUND MANAGEMENT LTD) nhận chuyển nhượng 36,000,000 cổ phần từ Ông Nguyễn Anh Đức, Ông Nguyễn Trần Anh Khoa và Bà Nguyễn Thụy Bích Diệp. Sau giao dịch, PYN ELITE FUND (NON – UCITS) (Đại diện bởi PYN FUND MANAGEMENT LTD) sở hữu 36,000,000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 12% vốn điều lệ của DNSE.

File đính kèm

share facebook

Bài viết liên quan