Công bố thông tin | 31/05/2024

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán/Securities Registration Certificate

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 05/2024/GCNCP-VSDC cấp ngày 31 tháng 5 năm 2024 bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

DNSE Securities Joint Stock Company (“DNSE“) announces information about The Securities Registration Certificate of DNSE Securities Joint Stock Company No. 05/2024/GCNCP-VSDC dated May 31th, 2024 issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

share facebook
Author

Tác giả:

Thiều Nguyễn Duy Anh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan