Công bố thông tin | 07/05/2024

Hướng dẫn lưu ký/ký gửi chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Guidelines for centralized securities deposit and custody at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE thông báo về việc Hướng dẫn lưu ký/ký gửi chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

DNSE Securities Joint Stock Company announces information about Guidelines for centralized securities deposit and custody at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Chi tiết theo file đính kèm.

Details according to attachments.

share facebook
Author

Tác giả:

DNSE Team

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan