DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 21 Tháng 12 2021

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2/2021

Ngày 21/12/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 2/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã diễn ra thành công, tài liệu bao gồm:

  1. Tài liệu họp bổ sung (Tờ trình của Hội đồng quản trị) tại ngày họp Đại hội đồng cổ đông
  2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông
  3. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan