Công bố thông tin | 11/08/2023

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE công bố kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE, bao gồm :

  • Biên bản họp số 02/2023/BBH-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/8/2023;
  • Nghị quyết số 02.1/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/8/2023;
  • Nghị quyết số 02.2/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/8/2023;
  • Nghị quyết số 02.3/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/8/2023;
  • Nghị quyết số 02.4/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/8/2023;
  • Nghị quyết số 02.5/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/8/2023.

Chi tiết theo file đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan