DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 19 Tháng 4 2022

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Sáng ngày 19/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã diễn ra thành công.

DNSE xin công bố Tài liệu họp và Kết quả họp tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan