Công bố thông tin | 13/11/2023

Nghị quyết của HĐQT liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐQT-DNSE ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT“) Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Chi tiết theo file đính kèm.

File đính kèm

share facebook

Bài viết liên quan