Công bố thông tin | 21/06/2024

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu/Resolution of BOD on the first trading day and the reference price on the first trading day of stocks of DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE“) công bố thông tin về Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 21/6/2024 của Hội đồng quản trị DNSE về việc thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu của DNSE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

DNSE Securites Joint Stock Company (“DNSE“) announces the Resolution No 14/2024/NQ-HĐQT-DNSE dated June 21st, 2024 of DNSE’s BOD on approving the first trading day and the reference price on the first trading day of stocks of DNSE an Hochiminh Stock Exchange.

share facebook
Author

Tác giả:

Thiều Nguyễn Duy Anh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan