Công bố thông tin | 27/09/2023

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Căn cứ Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT-DNSE của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) ngày 27 tháng 9 năm 2023, DNSE công bố thông tin về việc: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02.1/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023 và các nội dung khác liên quan.

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

share facebook
Author

Tác giả:

Thiều Nguyễn Duy Anh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan