DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 25 Tháng 1 2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án phát hành

Ngày 25/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-DNSE-HĐQT sửa đổi mục đích sử dụng vốn đã được thông quan tại Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 12/01/2022 về phương án chi tiết phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2022.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan