Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 07/03/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị DNSE về Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày 06/03/2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số: 03/2023/NQ-DNSE-HĐQT để thông qua các nội dung về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty là ngày 27/03/2023.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

 • Thời gian họp: Dự kiến trong Tháng 4 năm 2023. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày tổ chức cuộc họp cụ thể phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu hoạt động của Công Ty.
 • Địa điểm: Trụ sở chính, Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 27/03/2023.
 • Nội dung cuộc họp dự kiến:
 • Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát, Ban điều hành về Hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12 đã được kiểm toán;
 • Thông qua việc chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2023;
 • Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
 • Thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2023;
 • Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho CBNV DNSE năm 2023;
 • Thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
 • Thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền;
 • Thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần của công ty quản lý quỹ;
 • Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; và
 • Nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và đề xuất của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật.

Chi tiết tại văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan