DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 7 Tháng 4 2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả chào bán cổ phần

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Nghị quyết 11/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 07/04/2022 về kết quả chào bán cổ phần theo phương án đã được chấp thuận tại Công văn 617/UBCK-QLKD ngày 08/02/2022.

Theo đó:

–    Số lượng cổ phần chào bán: 200.000.000 cổ phần

–    Số lượng cổ phần đã phân phối: 200.000.000 cổ phần, trong đó:

  + Số cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và thanh toán tiền mua: 199.969.398 cổ phần; Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

  + Số cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua (không thực hiện quyền) được bán lại cho cổ đông hiện hữu khác và đã được thanh toán tiền mua: 30.602 cổ phần; Giá chào bán: 11.000 đồng/cổ phần

–    Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối: 0 cổ phần

–    Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 2.000.030.602.000 đồng.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan