DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 7 Tháng 4 2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin Nghị quyết 10/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc phân phối cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua:

–    Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 200.000.000 cổ phần

–    Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua, thanh toán (đã thực hiện quyền mua): 199.969.398 cổ phần

–    Số lượng cổ phần không chào bán hết: 30.602 cổ phần

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan