Công bố thông tin | 02/02/2024

Nghị quyết thông qua Kết quả đợt chào bán CP lần đầu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cụ thể như sau: Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT-DNSE của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ngày 01/02/2024 về việc “Thông qua Kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty”.

Chi tiết theo file đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan