Công bố thông tin | 05/06/2024

Nghị quyết về phát hành và chào bán trái phiếu ra công chúng/Resolution on the public offering of bonds

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với quyết định liên quan đến việc phát hành và chào bán trái phiếu ra công chúng, cụ thể:

  • Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 05 tháng 06 năm 2024 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan;
  • Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 05 tháng 06 năm 2024 về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

DNSE Securities Joint Stock Company (“DNSE“) announces information regarding decisions related to the public offering of bonds, specifically:

  • Resolution of Board of Director No 13/2024/NQ-DNSE-HĐQT dated June 05th,2024, on approving the plan of public offering of bonds, the plan of capital usage and repayment raised from the public offering of bonds and other related contents;
  • Resolution of Board of Director No 14/2024/NQ-DNSE-HĐQT dated June 05th,2024, on approving the registration documents of public offering of bonds.
share facebook
Author

Tác giả:

Thiều Nguyễn Duy Anh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan