Công bố thông tin | 01/02/2024

Phương án xử lý đối với số lượng CP chưa phân phối hết

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐQT-DNSE của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ngày 01/02/2024 về việc “Thông qua phương án xử lý đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng”.

Chi tiết theo file đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan