Công bố thông tin | 19/06/2024

Quyết định phê duyệt hạn mức tín dụng 2.500 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)/Decision to approve a credit of 2.500 billion dong with Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với Quyết định số 11/2024/QĐ-DNSE-TGĐ ngày 18 tháng 06 năm 2024 của Tổng Giám đốc về việc: Phê duyệt hạn mức tín dụng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (“BIDV”) cấp và thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của DNSE để bảo đảm nghĩa vụ của DNSE tại BIDV.

DNSE Securities Joint Stock Company (“DNSE”) discloses Decision No. 11/2024/QĐ-DNSE-TGĐ of Chief Excutive Officer on June 18th, 2024: Approval of credit limit provided by Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Thanh Branch (“BIDV”) and use assets owned by DNSEto secure DNSE obligation at BIDV.

File đính kèm

share facebook
Author

Tác giả:

Thiều Nguyễn Duy Anh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan