Công bố thông tin | 21/06/2024

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu/Decision on approval of stock listing

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 333/QĐ-SGDHCM ngày 21/6/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

DNSE Securities Joint Stock Company received Decision No 333/QĐ-SGDHCM of Hochiminh Stock Exchange regarding the approval of listing stocks of DNSE Securities Joint Stock Company.

share facebook
Author

Tác giả:

Thiều Nguyễn Duy Anh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan