Thông báo | 25/05/2023

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán HKP kể từ ngày 14/06/2023

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy niêm yết bắt buộc mã Chứng khoán HKP (Công ty cổ phần Bao bì Hà Tiên)  như sau: 

Theo Quyết định số 533/QĐ-SGDHN và Thông báo số 1947/TB-SGDHN ngày 22/5/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, mã chứng khoán HKP sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc kể từ ngày 14/06/2023. 

Lý do hủy:  

Công ty cổ phần Bao bì Hà Tiên hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn số 2680/UBCK-GSĐC ngày 16/05/2023 của Uỷ ban chứng khoán nhà nước, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán

Thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xem thêm tại thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan