Thông báo | 25/05/2023

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán KHA kể từ ngày 15/06/2023

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy niêm yết bắt buộc mã Chứng khoán KHA (Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội)  như sau: 

Theo Quyết định số 541/QĐ-SGDHN ngày 23/05/2023 và Thông báo số 1956/TB-SGDHN ngày 23/05/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, mã chứng khoán KHA sẽ bị hủy đăng ký giao dịch kể từ ngày 15/06/2023.

Lý do hủy:  

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn số 2740/UBCK-GSĐC ngày 17/5/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xem thêm tại thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được đính kèm.

share facebook
Author

Tác giả:

Trần Hương

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan