Báo cáo phân tích | 25/12/2023

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán RGC kể từ ngày 12.01.2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV- Inconess (MCK: RGC)  như sau:

Theo Quyết định số 1322/QĐ-SGDHN ngày 19/12/2023 và Thông báo số 5410/TB-SGDHN ngày 19/12/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, mã chứng khoán RGC sẽ được hủy đăng ký giao dịch kể từ ngày 12/01/2024.

Lý do hủy:

Công ty cổ phần Đầu tư PV- Inconess hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn số 8870/UBCK-GSDC ngày 13/12/2023 của Ủy ban chứng khoán nhà nước, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xem thêm tại thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan