Công bố thông tin | 19/05/2023

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán SD4 kể từ ngày 14/06/2023

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy niêm yết bắt buộc mã Chứng khoán SD4 (Công ty cổ phần Sông Đà)  như sau: 

Theo Quyết định số 439/QĐ-SGDHN và Thông báo số 1765/TB-SGDHN ngày 16/5/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, mã chứng khoán SD4 sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc kể từ ngày 14/06/2023. 

Lý do hủy:  

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của CTCP Sông Đà 4 có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong 03 năm liên tiếp (2020, 2021 và 2022), thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xem thêm tại thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan