Công bố thông tin | 02/12/2022

THÔNG BÁO

Về việc: Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ/chứng khoán cầm cố của Khách hàng là Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE (DNSE) công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/ người có liên quan của người nội bộ, cụ thể như sau:

  1. Thông tin về người sở hữu chứng khoán

Họ và tên       : Đỗ Quý Hải

Quốc tịch       : Việt Nam

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị

  • Thông tin về chứng khoán dự kiến bán giải chấp

Cổ phiếu dự kiến bán giải chấp: CTCP Đầu tư Hải Phát (Mã HPX, Sàn HOSE)

Số lượng chứng khoán dự kiến bán: 2.400.000 cổ phiếu

  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/12/2022 đến khi đảm bảo tỷ lệ ký quỹ theo quy định của DNSE.

Ghi chú:

Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của DNSE mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán thưc tế có thể là ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

share facebook
Author

Tác giả:

Linh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan