DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 29 Tháng 3 2022

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Chứng khoán DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau:

Thời gian họp: 9h00, sáng thứ Ba, ngày 19/04/2022

–    Địa điểm: trụ sở chính, Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

–    Nội dung ĐHĐCĐ:

+ Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về Hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

+ Thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2022

+ Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn dành cho CBNV DNSE năm 2022

+ Thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

+ Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

+ Nội dung khác theo yêu cầu, phù hợp với quy định của pháp luật

–    Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 28/03/2022.

Các tài liệu kèm theo trong văn bản đính kèm.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan