DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 24 Tháng 8 2022

Thông báo rút ngắn thời gian thanh toán chứng khoán (áp dụng từ 29/08/2022)

Ngày 19/08/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-VSD và số 110/QĐ-VSD cùng Quy chế mới quy định về việc rút ngắn thời gian thanh toán giao dịch chứng khoán (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm) từ T+3 về T+2. Cụ thể:

  • Thời gian ngân hàng thanh toán (NHTT) hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán được điều chỉnh từ 15h30-16h00 lên 11h00-11h30 ngày T+2 (trường hợp có phát sinh thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tiền thì thời gian hoàn tất thanh toán chậm nhất là 12h00).
  • Thành viên lưu ký phải thực hiện phân bổ tiền và chứng khoán cho khách hàng ngay sau khi NHTT hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán, đảm bảo hoàn tất trước 13h ngày thanh toán; đồng thời thông báo cho VSD về kết quả thực hiện chậm nhất 16h30 cùng ngày.
  • Hiệu lực từ ngày 29/08/2022.

Như vậy, Nhà đầu tư có thể bán chứng khoán mua ngày T+0 ngay trong phiên giao dịch chiều ngày T+2 thay vì chờ đến ngày T+3 như trước đây kể từ ngày 29/08/2022.

Nhà đầu tư giao dịch mua/bán chứng khoán ngày 25/08/2022 (ngày T+0) sẽ nhận được chứng khoán/tiền trước 13h ngày 29/08/2022 (ngày T+2) để có thể thực hiện mua/bán chứng khoán trong phiên giao dịch buổi chiều cùng ngày.

Nhà đầu tư có thể tham khảo bảng tóm tắt, so sánh quy định cũ và mới dưới đây:

Nhà đầu tư vui lòng xem chi tiết nội dung công văn của VSD gửi các thành viên lưu ký ngày 23/08/2022 được đính kèm thông báo này.

File đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan