Công bố thông tin | 02/02/2024

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 01/TB-DNSE-TGĐ ngày 02 tháng 02 năm 2024.

Chi tiết theo file đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan