Công bố thông tin | 07/02/2024

Ủy ban chứng khoán nhà nước nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về việc nhận được Công văn số 1021/UBCK-QLKD ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của DNSE. Theo đó, DNSE đã thực hiện phân phối 30.000.000 cổ phiểu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 441/GCN-UBCK ngày 27/12/2023.

Chi tiết theo file đính kèm.

File đính kèm

share facebook

Bài viết liên quan