TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán L43 kể từ ngày 23/05/2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu Công ty Cổ…
2024-05-08T15:14:19

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán L62 kể từ ngày 23/05/2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu Công ty Cổ…
2024-05-08T15:10:03

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán TAR kể từ ngày 21/05/2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu Công ty Cổ phần…
2024-05-08T15:05:20

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán HEM kể từ ngày 17/05/2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo…
2024-05-08T14:54:25

Hướng dẫn lưu ký/ký gửi chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Guidelines for centralized securities deposit and custody at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE thông báo về việc Hướng dẫn lưu ký/ký gửi chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty…
2024-05-07T10:01:02

Chốt danh sách cổ đông và thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại VSDC/Notice on closing the list of shareholders and implementing centralized securities registration and depository at VSDC

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 06/05/2024 về việc…
2024-05-06T15:35:00

DNSE bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty/DNSE appoints Person in charge of Corporate Governance

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 02/05/2024…
2024-05-03T09:47:29

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán L61 kể từ ngày 17/05/2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu Công ty cổ phần…
2024-04-24T15:23:00

Thông báo thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền /Annoucement of cash dividend payment in 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE thông báo về việc thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023. DNSE Securities Joint…
2024-04-24T09:03:06

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt/Resolution regarding the payment of cash dividends for the year 2023

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 22/04/2024 về…
2024-04-23T11:58:00