CFPT2314

HOSE

Chứng quyền mua FPT kỳ hạn 15 tháng của SSI phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CFPT2314

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
123.90
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
07/01/2025

Thông tin cơ bản của CFPT2314

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
100.00
Khối lượng phát hành
11,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA