CFPT2315

HOSE

Chứng quyền mua FPT kỳ hạn 6 tháng của MBS phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CFPT2315

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
112.56
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
22/04/2024

Thông tin cơ bản của CFPT2315

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
80.00
Khối lượng phát hành
2,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA