CHDB2302

HOSE

Chứng quyền mua HDB kỳ hạn 5 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CHDB2302

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
18.66
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
21/11/2023

Thông tin cơ bản của CHDB2302

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
3.4815:1
Giá chuyển đổi
16.54
Khối lượng phát hành
2,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA