CMBB2316

HOSE

Chứng quyền mua MBB kỳ hạn 7 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CMBB2316

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
27.20
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
02/05/2024

Thông tin cơ bản của CMBB2316

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
18.00
Khối lượng phát hành
1,700,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA