CMSN2304

HOSE

Chứng quyền mua MSN kỳ hạn 6 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CMSN2304

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
75.78
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
29/11/2023

Thông tin cơ bản của CMSN2304

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Masan
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
75.68
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA