CMWG2215

HOSE

Chứng quyền mua MWG kỳ hạn 11 tháng của HSC phát hành bởi

Giá gần nhất của CMWG2215

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
44.67
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
30/10/2023

Thông tin cơ bản của CMWG2215

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
9.9049:1
Giá chuyển đổi
44.57
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA