CMWG2302

HOSE

Chứng quyền mua MWG kỳ hạn 9 tháng của ACBS phát hành bởi

Giá gần nhất của CMWG2302

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
49.58
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
07/11/2023

Thông tin cơ bản của CMWG2302

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
5.943:1
Giá chuyển đổi
49.53
Khối lượng phát hành
12,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA