CMWG2312

HOSE

Chứng quyền mua MWG kỳ hạn 7 tháng của BSC phát hành bởi CTCP Dịch vụ Bến Thành

Giá gần nhất của CMWG2312

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
57.35
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
23/04/2024

Thông tin cơ bản của CMWG2312

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
56.00
Khối lượng phát hành
3,500,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Dịch vụ Bến Thành
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA