CMWG2313

HOSE

Chứng quyền mua MWG kỳ hạn 10 tháng của SSI phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CMWG2313

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
54.38
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
07/08/2024

Thông tin cơ bản của CMWG2313

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
6:1
Giá chuyển đổi
50.00
Khối lượng phát hành
12,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA