CNVL2305

HOSE

Chứng quyền mua NVL kỳ hạn 12 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CNVL2305

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
21.28
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
24/06/2024

Thông tin cơ bản của CNVL2305

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
17.00
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA