CPDR2301

HOSE

Chứng quyền mua PDR kỳ hạn 5 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CPDR2301

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
23.42
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
26/10/2023

Thông tin cơ bản của CPDR2301

Tài sản cơ sở
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
14.22
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA