CPOW2313

HOSE

Chứng quyền mua POW kỳ hạn 9 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CPOW2313

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
14.37
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
03/07/2024

Thông tin cơ bản của CPOW2313

Tài sản cơ sở
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
12.89
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA