CSTB2303

HOSE

Chứng quyền mua STB kỳ hạn 9 tháng của ACBS phát hành bởi

Giá gần nhất của CSTB2303

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
29.10
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
07/11/2023

Thông tin cơ bản của CSTB2303

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
22.00
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA