CSTB2334

HOSE

Chứng quyền mua STB kỳ hạn 10 tháng của ACBS phát hành bởi

Giá gần nhất của CSTB2334

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
34.23
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
21/08/2024

Thông tin cơ bản của CSTB2334

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
27.00
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA