CTCB2311

HOSE

Chứng quyền mua TCB kỳ hạn 6 tháng của MBS phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CTCB2311

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
44.90
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
22/04/2024

Thông tin cơ bản của CTCB2311

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
32.00
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA