CTPB2304

HOSE

Chứng quyền mua TPB kỳ hạn 7 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CTPB2304

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
21.37
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
02/05/2024

Thông tin cơ bản của CTPB2304

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
18.89
Khối lượng phát hành
2,500,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA