CVIB2302

HOSE

Chứng quyền mua VIB kỳ hạn 12 tháng của ACBS phát hành bởi

Giá gần nhất của CVIB2302

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
22.29
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
22/05/2024

Thông tin cơ bản của CVIB2302

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
1.6185:1
Giá chuyển đổi
18.61
Khối lượng phát hành
15,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA