CVNM2303

HOSE

Chứng quyền mua VNM kỳ hạn 6 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CVNM2303

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
68.47
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
29/11/2023

Thông tin cơ bản của CVNM2303

Tài sản cơ sở
CTCP Sữa Việt Nam
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
9.6846:1
Giá chuyển đổi
67.79
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA