CVNM2306

HOSE

Chứng quyền mua VNM kỳ hạn 12 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CVNM2306

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
80.61
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
24/06/2024

Thông tin cơ bản của CVNM2306

Tài sản cơ sở
CTCP Sữa Việt Nam
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
9.6134:1
Giá chuyển đổi
72.63
Khối lượng phát hành
2,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA