CVPB2304

HOSE

Chứng quyền mua VPB kỳ hạn 7 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CVPB2304

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
18.49
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
28/12/2023

Thông tin cơ bản của CVPB2304

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
15.2506:1
Giá chuyển đổi
16.20
Khối lượng phát hành
6,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA