CVPB2316

HOSE

Chứng quyền mua VPB kỳ hạn 7 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CVPB2316

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
23.26
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
02/05/2024

Thông tin cơ bản của CVPB2316

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
4.7658:1
Giá chuyển đổi
22.36
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA